Activităţi desfăşurate


A1. Acţiune preparatorie vizând aspectele administrative şi legale ale derulării proiectului

Acţiunea vizează pregătirea şi iniţierea procedurilor legale necesare pentru derularea proiectului şi se va realiza prin doua intâlniri la sediul beneficiarului.


 Activitatea a fost finalizată 


A2.Analiza grupurilor de interese și a contextului socio-economic din zona proiectului

În cadrul acestei acțiuni va fi efectuată o analiză a factorilor interesați ( instituții , organizații , persoane fizice și juridice ) , în acest scop s-a realizat un chestionar adresat acestora . Metodele de analiză sociologică vor urmări abandonarea conceptului interrelaţional „win-lose” în favoarea celui „win-win”, căutându-se punerea în evidenţă a avantajelor aduse fiecărui factor interesat. Activitatea se va derula in localităţile din vecinătatea celor doua arii protejate .

 • A fost semnat contractul de prestări servicii cu o firmă specializata în studii sociologice.
 • A fost recepţionat modelul de chestionar sociologic.
 • În perioada ianuarie – martie 2013, a fost aplicat chestionarul sociologic în teren, la 300 de respondenţi din diferite categorii sociale.
 • În martie 2013 a fost recepţionat studiul sociologic final ce a fost predat de către firma specializată. O dată cu recepţionarea studiului s-a predat şi baza de date creată în timpul aplicării chestionarului. Studiul sociologic cuprinde toate punctele propuse de proiect şi a îndeplinit obiectivul activităţii.
 • A fost predat şi raportul de analiză a factorilor interesaţi, care cuprinde o sinteză a studiului sociologic


Activitatea a fost finalizată 


A3.Analiza regimului hidro-pedologic al siturilor

Se va urmari cartarea pedologică a suprafeţelor ocupate de habitatele prioritare de mlaştină 7210* şi a celor ocupate de pădurile aluviale de anin (cod habitat 91E0* ), stabilirea dinamicii apelor subterane si determinarea regimului hidrologic.

 • A fost efectuata în teren cartarea terenurilor în funcţie de caracteristicile vegetaţiei şi a folosinţei acestora, fiind  identificate 4 categorii de terenuri
 • Au fost efectuate măsurători terestre care au vizat delimitarea celor 4 categorii de terenuri, precum reţeaua hidrografică (naturală şi artificială) din teritoriu studiat, care a condus la delimitarea a 6 unităţi de studiu hidrologic (din care 5 în mlaştina Prejmer şi 1 în mlaştina Hărman).
 • Au fost stabilite amplasamentele forajelor si s-au efectuat 45 de foraje în cuprinsul celor două mlaştini. Amplasamentele au fost stabilite ţinând seama de reţeaua de canale, pe unităţi de studiu hidrologic (delimitate de reţeaua de canale)
 • Au fost studiate concluziile privind cadrul natural a unor studii de specialitate efectuate în trecut, pentru buna înţelegere a fenomenelor naturale din mlaştinile studiate.
 • Au fost prelevate probe de sol din 7 locaţii, situate 1 în mlaştina Hărman şi 6 în mlaştina Prejmer, care au fost analizate, iar rezultatele analizelor au fost interpretate, pe baza lor fiind efectuată cartarea pedologică a terenurilor. Alegerea locaţiilor de unde au fost prelevate probe s-a făcut în funcţie de unităţile hidrologice delimitate de canale artificiale, încercând să surprinde diferite categorii de folosinţă/vegetaţie.


Activitatea a fost finalizată


B1. Cumpărarea de terenuri şi plată compensatorie unică în interiorul ariilor ROSCI0170 Pădurea şi Mlaştinile Eutrofe de la Prejmer şi ROSCI0055 Dealul Cetăţii Lempeş -Mlaştina Hărman

Acţiunea va cuprinde achiziţia următoarelor terenuri: În interiorul ROSCI 0170 se vor achizitiona 28 ha de teren, din care: 8 ha este pădure identificată în habitatul 91E0* ; 20 ha se regăsesc în mlaştina Prejmer, habitat 7210*; pentru ROSCI0055 se va realiza o plată compensatorie pentru 3 ha amplasate pe habitatul de mlastina 7210*, pe teritoriul administrativ al comunei Hărman şi 1 ha în habitatul 91I0*

 • Acţiunea se va deşfăşura în colaborare cu Primăria Hărman ş Primăria Prejmer în zona celor 2 situri din aria proiectului: ROSCI0055 – Dealul Cetăţii Lempeş-Mlaştina Hărman, ROSCI0170 – Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer începând cu trimestrul trei al anului 2013 până în trimestrul IV al anului 2015.
 • Suprafaţa de 3 ha din Mlaştina Hărman este în curs de soluţionare privind concesionarea (există documentaţie cadastrală evaluata pusa la dispoziţia primăriei pentru hotărârea Consiliul Local).
 • În ceea ce priveşte Primăria Prejmer s-au purtat discuţii cu  proprietarii împreună cu primarul şi registrul agricol al primăriei. Nu s-a manifestat un interes deosebit pentru vânzare din motive pe care nu ni le explicăm (deoarece preţul terenului este la nivelul pieţei sau peste nivelul pieţei, preţul unui ha în medie este între 1000-2000 de euro-ha, iar noi oferim între 2200-4000 euro-ha).

C1. Delimitarea şi materializarea limitelor siturilor ROSCI0170 şi ROSCI0055 şi împrejmuirea cu gard viu a mlaştinilor periclitate habitat prioritar 7210*

Se vor efectua măsurători topografice pentru stabilirea cu exactitate a limitelor celor 2 situri se vor amplasa borne şi marcaje pe perimetrul acestora. De asemenea se va realiza o împrejmuire din gard viu.

 • Au fost amplasate un număr de 250 borne ancorabile din beton pe conturul celor două situri. S-a definitivat bornarea în zona mlaştinii Hărman ROSCI0055, în vederea împrejmuirii acestui perimetru. S-a început bornarea atât în zona Lempeş, pe limita cu localitatea Sânpetru, cît şi în zona pădurii de la Prejmer. Operaţiunea va continua în următoarea perioadă şi urmează a se definitiva în luna noiembrie 2013.
 • S-au finalizat lucrările prevăzute în caietul de sarcini pentru Dealul Cetăţii Lempeş – Mlaştina Hărman ROSCI0055 obținându-se suprafaţa împrejmuită cu 1200 de metri liniari de gard viu.
 • La Prejmer, s-au inceput lucrarile de imprejmuire la sfarsitul lunii Octombrie, actualmente atingand 2 km.

C2. Refacerea stării naturale, conservarea şi sprijinirea proceselor ecologice in pădurile aluviale de la Prejmer, habitat prioritar 91E0*

Se propune refacerea compoziţiei şi structurii verticale a pădurii cu anin şi frasin precum şi refacerea stării fitosanitare necorespunzătoare a aninului prin măsuri biologice în suprafeţe demonstrative.

 • În luna noiembrie au fost realizate primele lucrări de mobilizarea solului în jurul puieţilor de anin şi frasin.
 • La mijlocul luni mai 2013 s-a început acţiunea de ajutorare a regenerării naturale a pădurii de anin, prin descopleşirea puieţilor acoperiţi de buruieni invazive, în u.a.-urile  8H şi 9H, iar în luna iunie 2013 s-a finalizat descopleşirea puieţilor în toate u.a.-urile propuse în proiect.
 • A fost identificată şi marcată în teren o suprafaţă de 1 ha din cadrul u.a. 6D.
 • În această suprafaţa a fost făcută determinarea stări de degradare a aninului. Astfel că la începutul luni mai nu s-au identificat atacuri numeroase a larvei de Agelastica alni. Ţinând cont de întârzierea intrări în sezonul vegetativ a vegetaţiei din zona Braşovului (datorat iernii prelungite), adulţi de Agelastica alni nu au urcat în coronament. Intensitatea infestării aninului şi frasinului cu larva Agelastica alni este diferită de la an la an, astfel că şi natura intervenţiei va fi diferită în fiecare an.
 • La sfarsitul lui Octombrie – inceputul lui Noiembrie, s-au executat lucrări în vederea creșterii consistenței arboretelor de anin, prin plantarea de puieți și sămânță de anin, pe o suprafață de 8,24 ha. Plantarea s-a facut cu puieți de 2-3 ani în număr de 1400 bucăți și 430 g sămânță în suprafețe de 1,5 m (la 100 semințe sunt 0,07 g, cantitatea semănată 714 semințe/m²).

C3. Măsuri de ajutorare a regenerării pentru vegetaţia de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp din habitatul prioritar 91IO*)

În cadrul acestei actiuni au fost efectuate urmatoarele activităţi:

Colectarea de ghinda de la un numar de 68 de arbori care au fost marcati in acest scop ca arbori de proba. Samanta a fost recoltata, ambalata si etichetata separat pentru fiecare arbore in parte.Se va efectua ajutorarea regenerării naturale prin mobilizarea solului, descopleşirea puieţilor din regenerare naturala, degajari, plantare în completarea regenerarii si completari dupa primul an.

 • Datorită fructificației abundente din anul 2012 acțiunea C.3 a demarat mai devreme decât era planificată, respectiv  în data de 16.11.2013 când s-a colectat ghindă din UP II Lempeș, habitat prioritar 91IO* de la un număr de 17 arbori de Quercinee, acțiune continuată ulterior în datele de 21 și 22.11.2013 ajungându-se la  un număr de 68 semincieri (marcați ca și arbori de probă). Acțiunea a fost realizată de angajați ai Fundației Carpați în colaborare cu studenți ai Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere.
 • Ghinda colectată a fost supusă analizelor,  folosindu-se  metoda biochimică–test cu tetrazoliu, urmărindu-se: potența germinativă, valoarea culturală, masa a 1000 semințe, numărul de semințe la kg, numărul de semințe germinabile/viabile la un kg de sămânță pură.  Analiza a fost  realizată în cadrul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice stațiunea  Brașov.
 • Plantarea efectivă s-a făcut atât în ghivece cât și în pungi de plastic, cu un număr de 4 ghinde la ghiveci. Au fost realizate astfel un număr de 1.750 ghivece, respectiv 7.000 ghinde plantate. În prezent asupra puieților se execută doar o acțiune de udare. Datorită cantități mare de ghindă colectată și a puieților rezultați, se va urmări plantarea unui număr mai mare de puieți rezultați din ghindă, în detrimentul celor produși din butași.

 • 21 Februarie 2013 – Stabilirirea acuratetii habitatului 91I0 din ROSCI 0055-Vegetatie de silvostepa eurosiberiana cu Quercus spp.

  Scopul acestei sedințe a fost de a stabili acuratetea habitatului 91I0-Vegetatie de silvostepa eurosiberiana cu Quercus sp., intrucat existau anumite probleme ridicate de catre unii experti ai proiectului. Astfel, invitatul special, Biris Iovu, expert in habitate, de la ICAS Bucuresti si intregul colectiv tehnic al proiectului, au discutat in vederea luarii unei decizii privind locatia ajutorarii regenerarii in vegetatia de silvostepa cu Quercus sp..

     S-au luat in considerare toate caracteristicile amplasamentului: cerintele ecologice, pedologice, prezenta poienilor, caracteristicile florei, componenta arboretului, succesiunea normala. Tinand cont de aceste caracteristici, s-a considerat ca habitatul se apropie de caracterele specific stepice, prezentand anumite extra-sezonalitati (Biris). Se pot delimita pajisti stepice, care s-ar preta si floristic si din punct de vedere al componentei arboretului.

      Dupa discutiile de la sediul proiectului, specialistii proiectului si invitatii au efectuat o vizita in teren, pentru a identifica habitatul in teren. Astfel, in u.a. 2E a fost confirmata prezenta habitatului 91I0, insa pe portiuni mai restranse. In vecinatatea u.a 2E s-a constat o calitate mai buna a acestui habitat. Astfel, s-a hotrat ca ajutorarea  regenerării naturale sa se extinda, cu pastrarea suprafetei de 3,4 ha, si in alte parcele(2D; 14A).  De asemenea Pinul introdus in u.a 1N;1K;1F  se  poate exploata (este la vârsta exploatabilităţii) iar stejarul se poate  extinde in  cele trei parcele unde exista cerintele ecologice necesare habitatului 91I0. Cele trei parcele în cauză aparţin pădurilor private pentru care amenajamentul silvic se va reface de abia în 2015. In următoarea etapă se vor incepe negocierile cu proprietari privati pentru extinderea habitatului 91I0.

C4. Refacerea ecologică şi conservarea mlaştinilor de la Prejmer şi Hărman, habitat prioritar 7210*

Se va realiza prin colmatarea unor porţiuni din drenurile de desecare si protejarea izvoarelor împotriva colmatării.

 • În mlaştina Hărman au fost identificate şi marcate 2 canale cu lungimea totală de 1,1 km lungime. Cele două canale sunt pe limita sitului şi înconjoară mlaştina Hărman pe două laturi. Pentru realizarea colmatării pe cale naturală, pe un canal s-a realizat un baraj din pământ şi piatră, acest baraj are rolul de-a ridica nivelul apei freatice în sol şi de a colmata albia canalului. Aceasta este o colmatare pe cale naturală, care se realizează în timp (perioadă 1-5 ani, în funcţie de condiţiile meteorologice). Al doilea canal urmează să se colmateze tot pe cale naturala, după realizarea a două baraje din pământ. Acest lucru se va realiza după ce înfloresc toate plantele, astfel încât să se evite distrugerea unor plante de interes comunitar de pe albia canalelor.
 • În mlaştina Prejmer s-au identificat 5 canale, cu lungimea totală de 2,1 km, care urmează să se colmateze în urmatoare.
 • În perioada martie-aprilie au fost identificate şi marcate cu GPS-ul în teren 71 de izvoare în cele 2 mlaştini, din care s-au ales 7 izvoare pentru protecţie. Două în mlaştina de la Hărman şi cinci în mlaştina de la Prejmer. Cele 7 izvoare au fost marcate în teren cu ţăruş de identificare şi a fost îndepărtată vegetaţia uscată (crengi şi buturugi) şi au fost igienizate (curăţat de deşeuri).
 • Au fost identificate 4 zone cu drenuri vechi în teren, iar în perioada iulie-august 2013 s-a realizat tăierea speciilor şi scoaterea parţială a cioatelor din vechile drenuri, pentru a diminua la maxim capacitatea de lăstărire a sălciilor şi plopilor.
 • A fost identificată şi marcată în teren o suprafaţă cu caracter demonstrativ de 3,5 ha, pentru eliminarea plantelor invazive. Această activitate practică în teren s-a realizat în luna iunie înainte de coacerea fructelor, pentru a evita eventuala înmulţire.
 • Au fost marcate în teren zonele identificate în 2012 cu plantele de Adenophora liliifolia şi Liparis loeselii, iar recoltarea seminţelor şi butaşilor se va realiza după coacerea acestora.

 • Martie 2014 – Achizitia solarului destinat inmultirii speciilor periclitate.În luna Martie, a fost achiziționat și montat solarul prevazut la activitatea C4- Refacerea ecologică a mlaștinilor de la Prejmer și Hărman, habitat prioritar 7210*. Acesta este una din cele mai importante achiziții din cadrul proiectului, fiind vital pentru înmultirea speciilor periclitate: Liparis loeselii, Ligularia sibirica, Adenophora lilifolia. De asemenea, acesta va fi folosit pentru adapostirea puietilor de stejar, obtinuti din ghinda recoltata si a celor de anin, pâna la plantarea în teren. Pana acum a fost folosit solarul detinut de partenerul ICAS.

 • In ultima saptamana din iulie 2014 s-a lucrat intensiv in teren pentru eliminarea speciilor invazive. Au fost eliminate plantele invazive: Solidago canadiensis (sanziana de gradina), Rumex alpinus, Tusilago farfara, Cirsium arvense (palamida), Urtica dioica, Arctium lappa, Plantago major, Phragmites communis (stuful), Colamagrotis epigeios. Taierea acestor specii, in sezonul de vegetatie, pentru diminuarea regenerarii acestora va diminua concurenta pentru apa si efectul coplesitor si invadant asupra speciilor ocrotite.

 • În  zona protejată ,,Dealul Cetății Lempeș-Mlaștina Hărman”, pe baza observațiilor făcute în teren, la unele exemplare de stejar (Quercus sp.) s-a constatat instalarea bolii produse de patogenul Microsphaera abbreviata, respectiv făinarea stejarilor. S-a acționat în timp util pe suprafața afectată cu un fungicid sistemic TILT, in concentrație de 0,03 %. Pentru ca procesul de stropire sa fie eficient si să acopere intreaga suprafață echipa de intervenție a recurs la folosirea  atomizorului achiziționat prin proiectul LIFE for MARSH.

C5. Reducerea impactului antropic asupra habitatelor prioritare din aria proiectului

Aceasta actiune presupune: măsuri de reducere a păşunatului intensiv, a incedierii provocate a miriştii si a turismului dezorganizat.

 • S-au realizat  3 întâlniri cu primarii  și cu fermierii  privind reglementarea pășunatului, întâlniri la care au participat pe langă crescătorii, proprietarii de animale si primarii, agentul agricol, secretarul, autoritați ( reprezentanți ai gărzii de mediu și apelor), efectuate in martie, aprilie, inaintea inceperii pasunatului.
 • Ȋn cadrul acestor întâlniri, s-au prezentat crescătorilor și proprietarilor ariile protejate, însemnătatea acestora,  punându-se accentul pe respectarea limitelor acestora și renunțarea pășunatului în interiorul acestora. S-au discutat acordurile de colaborare, care ulterior s-au semnat.
 • De la începutul lunii Martie  au fost înființate 2 patrule active formate din 4 persoane două de la FC şi două de la ICAS, care  efectueaza vizite regulate in sit pentru a evalua activitatile antropice (turism dezorganizat, pasunat excesiv).
 • Cea mai recenta intalnire a avut loc in 22 Octombrie 2013, la Facultatea de Silvicultura si Exploatari forestiere, privind condițiile în care se va efectua pășunatul în aria proiectului, pentru următorul an. Ea urmează sedinței de proiect din 15 Octombrie, în care specialiștii au stabilit ca interzicerea/restricționarea pășunatului pentru un an, în siturile Natura 2000- ROSCI 0170 Pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer si RO SCI 0055 Dealul Cetatii Lempes-Mlastina Hărman este absolut necesară pentru eficiența acțiunilor de conservare.
 • La inceputul  lunii noiembrie 2013  s-au demarat lucrările de diminuare a  ″ fenomenului incendierii provocate a miriștei ″, prin ararea unei benzi de teren de 2 m cu tractorul cu plug

 • În vederea combaterii turismului dezorganizat și concentrarea acestuia, în perioada 17-28 Martie au fost amenajate 20 de locuri pentru picnic, în zona desfășurării proiectului LIFE FOR MARSH. Aceasta initiativă face parte din acțiunea C5, care are ca scop diminuarea impactului antropic asupra habitatelor prioritare din aria proiectului. Astfel, toti cei dornici să petreacă weekend-ul în aer liber, într-un mod civilizat și fără a avea un impact negativ asupra conservării biodiversității sunt invitați să folosescă acest spațiu special creat pentru ei. Fiecare loc de picnic constă într-un set format dintr-o măsută și două banci din lemn, ancorate în beton, care conțin o placuță care menționează sprijinul financiar al instrumentului LIFE+  Nature.  Acestea sunt concentrate in trei zone: in parcarea de la Izvorul din Padurea Prejmer (înainte de Popasul Caprioara)- 2 bucati, la locul de pornire al parapantistilor (4 bucati), urmand ca celelalte sa fie montate ulterior.

 • 16 Aprilie 2014 Intalnire reglementare pasunat 

 • Iunie 2014 – Primul gard electric instalat .Pentru  protejarea  habitatelor și speciilor de interes comunitar,la jumătatea lunii iunie, s-a instalat primul gard electric în Mlaștina Prejmer. S-a realizat o imprejmuire  de 1000 de metri liniari de gard electric, în unele poțiuni  utlizându-se un sistem cu 2 fire, iar unde a fost necesar, s-a recurs la instalarea gardului cu 4 fire. Pentru ca sistemul să functioneze la capacitate maximă, săptămânal se îndepartează vegetația  de la limita firelor.

C6. Dezvoltarea unei bazei de date a proiectului în Sistem Informatic Geografic

 • Lucrarile efectuate până în prezent s-au axat în principal pe strângerea mai multor straturi tematice care au fost integrate în baza de date GIS şi s-au generat hărţile

D1. Monitorizarea evoluţiei regimului hidric al solului

Se va realiza o monitorizarea a eficientei masurilor de conservare luate pentru ajutorarea regenerăriI naturale a aninului, stejarului, precum şi mărirea consistentei de regenerare.

 • Acţiunea se va deşfăşura în zona celor 2 situri din aria proiectului: ROSCI0055 – Dealul Cetăţii Lempeş-Mlaştina Hărman, ROSCI0170 – Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer începând cu trimestrul trei al anului 2013, până la finalul proiectului, de două ori în intervalul septembrie-octombrie, pentru determinarea stării de conservare și martie-noiembrie pentru ceilalți indicatori.

D2. Monitorizarea impactului măsurilor de conservare prevăzute în proiect

Se va realiza o monitorizarea a eficientei masurilor de conservare luate pentru ajutorarea regenerăriI naturale a aninului, stejarului, precum şi mărirea consistentei de regenerare

 • Acţiunea se va deşfăşura în zona celor 2 situri din aria proiectului: ROSCI0055 – Dealul Cetăţii Lempeş-Mlaştina Hărman, ROSCI0170 – Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer începând cu trimestrul trei al anului 2013, până la finalul proiectului, de două ori în intervalul septembrie-octombrie, pentru determinarea stării de conservare și martie-noiembrie pentru ceilalți indicatori.

D3. Monitorizarea impactului socio-economic

Se vor realiza chestionare anuale care să pună în evidență atitudinea factorilor interesați față de problematica de importanța siturilor Natura 2000 pentru conservarea biodiversității şi refacerea habitatelor degradate.

 • Activitatea va începe in trimestrul IV 2016 si se va finaliza in semestrul III 2017.

E1. Promovarea obiectivelor şi rezultatelor proiectului

 • S-au realizat 300 de broşuri, format A5, 6 pagini full color (raport imagini/text – 70/30), cu imagini edificatoare
 • De asemenea s-a prezentat proiectul cu obiective, activităţi, parteneri, surse de finanţare, obiective principale ale programului de finanţare LIFE, titlul proiectului, logo, logo-ul LIFE;
 • S-a realizat bannerul proiectului care conţine titlul şi logo-ul proiectului, logo-ul Uniunii Europene şi LIFE, adresa website-ului proiectului
 • S-au realizat 100 buc. postere format A2, fullcolor hârtie lucioasă, conţinând informaţii de bază despre speciile care se doresc promovate în cadrul proiectului
 • S-au realizat 600 buc. pixuri personalizate, conţinând titlul şi logo-ul proiectului, logo-ul Uniunii Europene şi LIFE;
 • Primul eveniment de informare a avut loc cu specialiștii, în data de 26.10.2012 la Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere.
 • S-a hotărât reorganizarea evenimentelor de informare, întrucât primăriile au fost identificate ca fiind direct implicate în desfășurarea activităților proiectului

E2. Website şi forum de discuţii

E3. Realizarea şi instalarea de panouri informative şi elaborarea raportului final pentru publicul larg

 • S-au realizat un număr de 12 panouri informative cu privire la descrierea proiectului, şi alte informaţii utile, datele de contact ale partenerilor din proiect şi adresa website-ului (Martie 2013). De asemenea, la sfârşitul perioadei de desfăşurare a proiectului, se va elabora un raport final informativ pentru publicul larg.

E4. Campanie de conştientizare pentru promovarea SCI-urilor şi a beneficiilor socio-economice.

Campania de informare va ţinti  atât publicul larg din zona proiectului, respectiv comunităţile locale şi elevii din localităţile din vecinătatea zonei proiectului cât şi proprietarii  şi administratorii de păduri şi  situri Natura 2000  la nivel local şi naţional.
 • Pentru a se putea desfăşura acţiunea de conştientizare s-au realizat diverse materiale personalizate cu logo-urile proiectului, LIFE şi Natura 2000 (Sepci, tricouri, brosuri, postere)
 • În data de 26.04.2013 s-a desfăşurat prima campanie de conştientizare cu ajutorul eleviilor din clasele V, VI din Prejmer (60 elevi), clasele II, III din Hărman (40 elevi) şi clasa VII din Lunca Câlnicului (20 elevi), alaturi de 6 profesori.
Elevii au fost împărţiţi în 2 echipe :
 • o echipă s-a deplasat în Sit Natura 2000 – ROSCI0055 – Dealul Cetăţii Lempeş  – Mlaştina Hărman;
 • o echipă s-a deplasat în Sit Natura 2000 – ROSCI0170 –  Pădurea şi Mlaştinile eutrofe de la Prejmer;

Pentru a întâmpina deversarea deşeurilor în sit-urile Natura 2000 s-a realizat şi o conştientizare a persoanelor care au trecut prin zonă, cărora le-au fost înmânate broşuri. Am fost ajutataţi şi de poliţia locală pentru ca acţiunea să se desfăşoare în deplină siguranţă.În urma acţiuni de acţiunii de conştientizare şi ecologizare s-au adunat 3 remorci de gunoi (peturi, electronice, gunoi menajer, pungi, etc).

 • Vineri 22 noiembrie 2013  avut loc a doua acţiune de ecologizare, din cadrul Activităţii E4. Echipa Fundaţiei Carpaţi, alături de studenţi ai Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, membrii ai cercului de vânătoare au adunat resturi menajere din Pădurea Prejmer şi Mlaştina Hărman. În final, s-au strâns 150 de saci menajeri, fiind o dovada vie a lipsei de educaţie ecologica, existente încă în ţara noastră. Acesta acţiune doreşte să schimbe acesta mentalitatea prin implicarea tinerilor în acţiuni de educaţie ecologică.

 • 31 Martie- 4 Aprilie – Saptamana verde LIFE FOR MARSH O saptamana intreaga dedicata unui mediu mai curat! E modul in care echipa Fundatiei Carpati, impreuna cu studentii si cadrele didactice ale Facultatii de Silvicultura si Explotari Forestiere din Brasov  au decis sa traga un semnal de alarma catre cei care doresc sa se bucure de frumusetea naturii, dar adesea uita sa o ingrijeasca. Iar dovada acestui lucru sunt sutele de saci de gunoi stransi in cele 5 zile (31 Martie-4 Aprilie) din aria proiectului LIFE FOR MARSH (Padurea si mlastinile eutrofe de la Prejmer si Dealul Cetatii Lempes – Mlastina Harman). La acesta actiune au participat studenti din anul III si IV (30), alaturi de sef lucrari dr. ing. Daniel Iordache (UNITBV), reusind sa ecologizeze 8 zone ( zona de langa sanatoriu, zona de langa Popasul Caprioara si izvorul, padurea si marginea drumului spre  Bod, Mlastina Prejmer, Padurea Prejmer, zona Fantanita, zona containerelor). Am fost surprinsi de volumul si diversitatea resturilor menajere aruncate (pampersi, lame de ras, haine, incaltaminte, sticle, peturi, resturi menajere), ceea ce confirma ca desi media si diversi militanti pro-natura se lupta cu schimbarea perceptiei si atitudinii omului de rand, lupta este inca la inceput. Initiativa se alatura multitudinii de actiuni intreprinse si de catre alte organizatii, cu ocazia lunii padurii (15 Martie-15 Aprilie) si venirii primaverii. Let’s go green!

E5. Diminuarea impactului grupurilor ţintă asupra conservării zonei

Acţiunea vrea să demonstreze factorilor interesaţi în conservarea zonei, că există posibilitatea practicării activităţilor tradiţionale, aşa încât acestea să nu prezinte un pericol pentru conservare. Se vor realiza 3 schimburi de experienţă a comunităţilor locale (Prejmer, Harman, Sanpetru) cu alte zone similare din UE. Se vor realiza două trasee tematice, cîte unul pentru fiecare sit.

 • S-a realizat prima întâlnire cu comunități din zone similare. Această întâlnire a avut loc în perioada 30 Mai 2013 – 2 Iunie 2013 în Austria, locația: Nationalpark Donau-Auen. Comunitatea locală Hărman a efectuat deplasarea împreună cu reprezentanți ai proiectului. În cadrul deplasării s-au efectuat vizite în parc, s-au discutat problemele comunităţii legate de existenţa parcului şi influenţa acestuia asupra lor, s-a prezentat evoluţia parcului şi dificultăţile întâmpinate de-a lungul timpului.  Au existat discuţii libere cu privire la modalităţile de îmbunătăţire a atitudinii grupurilor ţintă asupra conservării zonei.
 • A doua deplasare este planificata pentru perioada 28 noiembrie – 1 decembrie 2013 si  va reuni reprezentanti ai comunitatilor locale din Prejmer si Sanpetru, alaturi de specialisti ai Universitatii Transilvania, Facultate de Silvicultura si Exploatari Foretiere, ai ICAS, Statiunea Brasov, Fundatiei Carpati, Agentiei de Protectie a Mediului Brasov, Garzii de Mediu si ANIF.
 • Suntem in curs de realizare a celor doua trasee tematice, care vor include si vestigiile arhitecturale din zona (Cetatea Prejmer – una din cele 7 biserici fortificate din Transilvania, incluse in patrimoniul UNESCO)

 • S-a realizat a doua întâlnire cu comunități din zone similare. Această întâlnire a avut loc în perioada 28 Noiembrie 2013 – 1 decembrie 2013 în Austria, locația: Nationalpark Donau-Auen și Ungaria,parcul Ferto-Hansag.

 • Pentru ca educatia ecologica incepe de la cele mai fragede varste, echipa proiectului LIFE FOR MARSH organizeaza in aceasta perioada un concurs adresat elevilor scolilor aferente comunitatilor Harman, Prejmer, Sanpetru si Brasov (Clasele V-VI-VII-VIII). Elevii au primit un suport de curs cu informatii esentiale despre ariile protejate unde se desfasoara proiectul, speciile care traiesc aici, motivul finantarii LIFE Nature +, din care au fost testati ulterior pentru a stabili candidatii castigatori, care vor pleca la Parcul National Donau Auen, Austria. Excursia va avea loc intre 26 si 29 iunie, iar printre activitatile planificate se numara vizitarea centrului, croaziera pe Dunare, foc de tabara, prezentari interactive, vizitarea gradinii zoologice si a palatului Schonbrunn, vizitarea centrului Vienei. In urma procesului de selectie, au fost alesi 11 elevi de la Liceul de Stiinte ale Naturii ,,Emil Racovita” Brasov, 11 elevi ai Scolii gimnaziale Prejmer, si cate 10 de la scolile din Harman si Sanpetru. Elevii au fost testati si din cunostiintele de engleza, ca proba eliminatorie. Ei vor fi insotiti de 10 profesori pe tot parcursul excursiei si de o parte din echipa proiectului.

 • 30 Iunie 2014 – Realizarea unor schimburi de experienţă cu localităţi din zonele similare. A treia întâlnire cu reprezentanții și comunitățile dintr-o zonă similară s-a realizat in perioada 26-29 iunie 2014 în tabara ,,Camp Meierhof” din Eckartsau , Parcul Național Donau – Auen , Austria  . Acest parc național este situat între Viena și Bratislava și protejează una dintre ultimele zone umede importante rămase în Europa Centrală .La acesta întâlnire au participat copiii din  comunitățile Hărman, Prejmer, Sânpetru și Brașov (Clasele V-VI-VII-VIII), profesori și membri ai Fundației Carpați

 • La inceputul lunii August a fost amenajat primul traseu tematic din cadrul proiectului LIFE FOR MARSH – ”Natura pas cu pas”. Acest traseu este unul în două sensuri – se poate porni fie din localitatea Hărman (de lângă Cetatea Hărman), fie din localitatea Sânpetru (de lângă Biserica Fortificată). Durata de parcurgere este de 2-4 ore. Activitățile disponibile sunt drumeția, observarea florei și a faunei. De-a lungul traseului sunt amplasate 6 panouri informative. Două dintre ele au caracter informative, continand informații generale despre traseu – introducere, o schiță a traseului, durată parcurgere, activități disponibile, fiind amplasate lângă bisericile fortificate.  Restul contin informatii despre mlastina, circuitul apei in natura, batranul stejar, speciile de plante caracteristice sitului, fauna specifica zonei. Asadar, dragi pasionati ai naturii, va invitam cu drag la drumetie!

.

F1. Managementul proiectului

Este asigurat de  o echipa de 4 persoane angajati ai partenerilor de  implementare (manager proiect,  responsabil ştiinţific, asistent  manager financiar şi achiziţii, responsabil administrativ)

 • Activitatea F.1. a debutat  cu o întâlnire a tuturor membrilor echipei de management pentru identificarea și stabilirea atribuţiilor şi responsabilităţilor. Întâlnirea s-a finalizat cu semnarea procesului verbal prin care fiecare membru al echipei demonstrează că a luat act de sarcinile care îi revin.
 • Activitatea de birou a proiectului se va desfăşura în  sediul ICAS, la adresa Braşov, str. Cloşca, nr.13  într-un birou de  aproximativ 30 mp pus la dispoziţie de Partenerul Asociat ICAS.
 • Activitatile proiectului sunt coordonate de un grup de lucru.
 • S-au finalizat fişele de post pentru echipa de implementare a proiectului
 • S-a stabilit un program al sedintelor de lucru, general şi punctual pe fiecare lună
 • S-au discutat metodele de lucru în echipe comune ale partenerilor.

F2Audit extern

 • Se va efectua un raport de audit extern la finalul proiectului pentru verificarea respectării prevederilor legale în ceea ce priveşte modul de efectuare al cheltuielilor în cadrul proiectul
 • S-a subcontractat auditul extern

F3Schimb de experienţă cu alte proiecte LIFE

 • Echipa proiectului LIFE FOR MARSH a participat în perioada 9-11 Octombrie la conferința finală a proiectului LIFE Restaurarea  mlaștinilor  din Anglesey and Llyn , implementat de Natural Resources Wales, în Anglia.
 • Conferința a fost centrată pe prezentarea unor tehnici de restaurare de succes, care au condus la o stare favorabilă de conservarea a unor habitate de mlaștină, anterior neglijate.
 •  Programul a fost  alcătuit din studii de caz, prezentări, discuții  si vizite în teren, toate  fiind o dovadă vie a reușitei acestui proiect.

F4. Plan de conservare „after-LIFE”

 • În ultimul trimestru al proiectului va avea loc o întâlnire de lucru cu scopul de a crea un plan de acţiune în vederea stabilirii unui plan de continuare a unor activităţi ale proiectului după încheierea acestuia.

Proiect finanţat prin suportul instrumentului financiar LIFE al Uniunii Europene. Contribuţia Uniunii Europene este în valoare de 885,731 euro , reprezentând 69,96 % din valoarea totală a proiectului.