Acțiuni


A1. Acţiune preparatorie vizând aspectele administrative şi legale ale derulării proiectului Acţiunea vizează pregătirea şi iniţierea procedurilor legale necesare pentru derularea proiectului şi se va realiza prin doua intâlniri la sediul beneficiarului.

A2. Analiza grupurilor de interese şi a contextului socio-economic din zona proiectului
Va fi efectuată o analiză cu ajutorul a factorilor interesaţi, care va presupune: identificarea instituţiilor, organizaţiilor, asociaţiilor, persoanelor fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea în zona de derulare a proiectului şi au un posibil impact asupra conservării speciilor si habitatelor.

A3. Analiza regimului hidro-pedologic al siturilor
Se va urmari cartarea pedologică a suprafeţelor ocupate de habitatele prioritare de mlaştină 7210* şi a celor ocupate de pădurile aluviale de anin (cod habitat 91E0* ), stabilirea dinamicii apelor subterane si determinarea regimului hidrologic al reţelei.

B1. Cumpărarea de terenuri şi plată compensatorie unică în interiorul ariilor ROSCI0170 Pădurea şi Mlaştinile Eutrofe de la Prejmer şi ROSCI0055 Dealul Cetăţii Lempeş -Mlaştina Hărman
Acţiunea va cuprinde achiziţia următoarelor terenuri: În interiorul ROSCI 0170 se vor achizitiona 28 ha de teren, din care: 8 ha este pădure identificată în habitatul 91E0* ; 20 ha se regăsesc în mlaştina Prejmer, habitat 7210*; pentru ROSCI0055 se va realiza o plată compensatorie pentru 3 ha amplasate pe habitatul de mlastina 7210*, pe teritoriul administrativ al comunei Hărmann şi 1 ha în habitatul 91I0*

C1. Delimitarea şi materializarea limitelor siturilor ROSCI0170 şi ROSCI0055 şi împrejmuirea cu gard viu a mlaştinilor periclitate habitat prioritar 7210*
Se vor efectua măsurători topografice pentru stabilirea cu exactitate a limitelor celor 2 situri se vor amplasa borne şi marcaje pe perimetrul acestora. De asemenea se va realiza o împrejmuire din gard viu.

C2. Refacerea stării naturale, conservarea şi sprijinirea proceselor ecologice in pădurile aluviale de la Prejmer, habitat prioritar 91E0*
Se propune refacerea compoziţiei şi structurii verticale a pădurii cu anin şi frasin precum şi refacerea stării fitosanitare necorespunzătoare a aninului prin măsuri biologice în suprafeţe demonstrative.

C3. Măsuri de ajutorare a regenerării pentru vegetaţia de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp din habitatul prioritar 91IO*)
Se va efectua ajutorarea regenerării naturale prin mobilizarea solului, descopleşirea puieţilor din regenerare naturala, degajari, plantare în completarea regenerarii si completari dupa primul an.

C4. Refacerea ecologică şi conservarea mlaştinilor de la Prejmer şi Hărman, habitat prioritar 7210*
Se va realiza prin colmatarea unor porţiuni din drenurile de desecare si protejarea izvoarelor împotriva colmatării.

C5. Reducerea impactului antropic asupra habitatelor prioritare din aria proiectului
Aceasta actiune presupune: măsuri de reducere a păşunatului intensiv, a incedierii provocate a miriştii si a turismului dezorganizat.

C6. Dezvoltarea unei bazei de date a proiectului în Sistem Informatic Geografic
Se va elabora o bază de date în care să poată fi analizate informaţiile relevante relaționate cu celelalte acţiuni din proiect.

D1. Monitorizarea evoluţiei regimului hidric al solului
Monitorizarea umidităţii solului din mlastinile din aria proiectului cu ajutorul a senzorilor de măsurat umiditatea solului la 20 cm adâncime.

D2. Monitorizarea impactului măsurilor de conservare prevăzute în proiect
Se va realiza o monitorizarea a eficientei masurilor de conservare luate pentru ajutorarea regenerări naturale a aninului, stejarului, a măririi consistentei de regenerare.

D3. Monitorizarea impactului socio-economic
Se vor realiza chestionare anuale care să pună în evidență atitudinea factorilor interesați față de problematica de importanța siturilor Natura 2000 pentru conservarea biodiversității şi refacerea habitatelor degradate.

E1. Promovarea obiectivelor şi rezultatelor proiectului
Se vor organiza 3 evenimente de informare, grupate pe grupuri ţintă, 4 comunicate de presă, broşuri, postere si alte materiale de promovare a proiectului.

E2. Website şi forum de discuţii
Se va realiza un website care va cuprinde informaţii privind proiectul (obiective, rezultate). Acesta va fi actualizat permanent. De asemenea, este prevăzut a se realiza un forum de discuţii, organizat pe mai multe secţiuni relevante.

E3. Realizarea şi instalarea de panouri informative şi elaborarea raportului final pentru publicul larg
Se va realiza un număr de 12 panouri informative cu privire la descrierea proiectului, descriere, logo proiect, logo LIFE şi alte informaţii utile, datele de contact ale partenerilor din proiect şi adresa website-ului. De asemenea, la sfârşitul perioadei de desfăşurare a proiectului, se va elabora un raport final informativ pentru publicul larg.

E4. Campanie de conştientizare pentru promovarea SCI-urilor şi a beneficiilor socio-economice
Campania de informare va ţinti atat publicul larg din zona proiectului, respectiv comunităţile locale şi elevii din localitatile din vecinatatea zonei proiectului cât şi proprietarii si administratorii de păduri şi situri Natura 2000 la nivel local şi naţional.

E5. Diminuarea impactului grupurilor ţintă asupra conservării zonei
Acţiunea vrea să demonstreze factorilor interesaţi în conservarea zonei, că există posibilitatea practicării activităţilor tradiţionale, aşa încât acestea să nu prezinte un pericol pentru conservare. se vor realiza 6 întalniri schimburi de experienţă a comunităţilor locale 3 primării cu alte zone similare din UE. Se vor realiza două trasee tematice cîte unul pentru fiecare sit.

F1. Managementul proiectului
Activitatea de management al proiectului este indispensabilă pentru implementarea eficientă, coerentă, organizată şi în termen a activităţilor prevăzute,
pentru a gestiona favorabil obstacolele şi dificultăţile ce pot apărea pe parcursul derularii proiectului.

F2Audit extern
Se va efectua un raport de audit extern la finalul proiectului pentru verificarea respectării prevederilor legale în ceea ce priveşte modul de efectuare al cheltuielilor în cadrul proiectului.

F3Schimb de experienţă cu alte proiecte LIFE
Se vor organiza deplasari externe la conferinte internationale si deplasari in tara, pentru schimb de experienta cu alte proiectele LIFE care au obiective asemanatoare proiectului curent.

F4. Plan de conservare „after-LIFE”
În ultimul trimestru al proiectului va avea loc o întâlnire de lucru cu scopul de a crea un plan de acţiune în vederea stabilirii unui plan de continuare a unor activităţi ale proiectului după încheierea acestuia.

Proiect finanţat prin suportul instrumentului financiar LIFE al Uniunii Europene. Contribuţia Uniunii Europene este în valoare de 885,731 euro , reprezentând 69,96 % din valoarea totală a proiectului.