Rezultate


Rezultate asteptate

A1– o structura de monitorizare a implementării acţiunilor
– contractele cu persoanele / instituţiile / organizaţiile care participă în proiect;
– draftul planului de achiziţii

A2. – studiu, despre cunoaşterea necesităţilor factorilor interesaţi, a a factorilor de presiune asupra ariilor protejate
– bază de date privind grupurile de interese si natura legăturilor dintre ele.

A3. – hărţi hidropedologice ale zonelor analizate
– raport cuprinzând cartarea hidropedologică a teritoriului studiat si dinamica apelor subterane.

B1. – cumpărarea a 29 ha in ROSCI00170: 20 ha în habitatul prioritar 7210* şi 8ha în habitatul prioritar 91EO*
– transferarea dreptului de proprietate asupra 3 ha habitat prioritar de mlaştină 7210* si cumpărarea 1 ha in habitatul 91IO*

C1. – delimitarea in teren a celor 2 situri (727 ha) prin 370 borne topo
– 2 suprafeţe mlăştinoase (5,42 ha) protejate prin gard viu (132.000 puieţi)

C2. – refacerea structurii verticale a arboretelor pe 8,24 ha, prin ajutorarea regenerării naturale;
– creşterea consistenţei arboretelor de anin, de la 0,5 la 0,9.
– tratamente pe o suprafaţa demonstrativă de 1 ha, in zona critica u.a. 6D.

C3. – mobilizarea solului pentru 68 de seminceri
– 3,4 ha cu puieţi de stejar descopleşiţi
– plantarea a 728 puieţi proveniţi din ghinda colectată
– plantarea a 2000 de butaşi proveniţi din ecotipul de silvostepă.

C4. – colmatarea a 3 km de dren
– decolmatarea terenului în jurul celor 7 izvoare din aria proiectului.
– curatarea a 3,5 ha de mlaştină de specii ierboase invazive în zonele cu specii protejate.
– plantarea a 500 de plantule viable de Ligularia sibirica, Adenophora liliifolia, Liparis loeselii

C5. – raport de activitate;
-12 intalniri cu primarii
-3 intalniri cu fermierii
– o patrulă activă în vederea diminuării activităţii negative a factorului antropic;
– reducerea impactului păşunatului cu cel puţin 50% în zonele cu habitate naturale protejate;
– 2 km de canal care înconjoara pădurea Prejmer, igenizat împotriva incendiilor;
– 4 bariere naturale formate din buşteni şi pământ pe căile de acces care intră în pădure.

C6. – hărţi tematice cu parametrii urmăriţi de echipa de implementare

D1. – 4 rapoarte anuale de evaluare a impactului actiunilor C2 şi C4 asupra regimului hidric care vor sta la baza întocmirii ghidurilor pentru măsurile de refacere şi conservare a habitatelor prioritare 91EO*;91IO*;7120*
-1 raport final. Rapoarte vor conţine baza de date şi setul de hărţi GIS (o hartă pentru fiecare sit)

D2. – 4 rapoarte anuale de evaluare a stării de conservare a habitatelor si 1 raport final care vor contine baza de date şi setul de hărţi GIS cu codificarea cromatică a stării de conservare

D3. – 4 Rapoarte anuale şi un raport final de monitorizare a impactului socio-economic al activităţilor proiectului.

E1. – organizarea a 3 evenimente de informare şi a unei conferinţe finale;
– cca. 500 de persoane informate cu privire la restaurarea habitatelor şi problematica asociată, prin realizarea si distrubutia a 600 broşuri, 500 autocolante, postere 600 pixuri personalizate
– 4 comunicate de presă.

E2. – website pentru diseminarea obiectivelor şi rezultatelor proiectului
– forum de discuţii organizat pe mai multe sectiuni relevante

E3. -12 panouri informative despre obiectivele şi acţiunile proiectului, montate în zonele de interes.
1 raport final pentru publicul larg-

E4. – Raport de conştientizare promovare SCI-uri şi masurilor de refacere adoptate pentru habitatele prioritare din cele 2 situri
– materiale produse si distribuite: 600 de broşuri, 400 ghiduri, 300 de sepci , 300 de tricouri , 3 autocolante cu logo-urile proiectului, LIFE si Natura 2000.

E5. – Raport privind schimbul de experienţă al grupurilor ţintă din comunităţile locale în zone similare din UE; 8 panouri tematice

F1. – 6 rapoarte de activitate dintre care unul de iniţiere al proiectului, 4 anuale şi 1 raport final de proiect

F2. – 1 raport de audit financiar extern.

F3. – raport privind schimbul de experienţă al echipei proiectului cu alte proiectele LIFE care au obiective asemanatoare proiectului curent

F4. – plan de conservare “after LIFE” disponibil pe suport de hârtie, electronic şi pe pagina web a proiectului

Proiect finanţat prin suportul instrumentului financiar LIFE al Uniunii Europene. Contribuţia Uniunii Europene este în valoare de 885,731 euro , reprezentând 69,96 % din valoarea totală a proiectului.